Kế hoạch thực hiện bảo trì

Kế hoạch thực hiện bảo trì 3

Chương trình và kế hoạch đào tạo cho nhân viên kỹ thuật của khách hàng được thực hiện ngay sau khi tiến hành công tác bàn giao công trình và các yêu cầu bổ sung từ phía khách hàng đều được thực hiện đúng theo sự hướng dẫn và khuyến nghị của chính hãng sản xuất.

Kế hoạch thực hiện bảo trì 2

Chương trình và kế hoạch đào tạo cho nhân viên kỹ thuật của khách hàng được thực hiện ngay sau khi tiến hành công tác bàn giao công trình và các yêu cầu bổ sung từ phía khách hàng đều được thực hiện đúng theo sự hướng dẫn và khuyến nghị của chính hãng sản xuất.

Kế hoạch thực hiện bảo trì 1

Chương trình và kế hoạch đào tạo cho nhân viên kỹ thuật của khách hàng được thực hiện ngay sau khi tiến hành công tác bàn giao công trình và các yêu cầu bổ sung từ phía khách hàng đều được thực hiện đúng theo sự hướng dẫn và khuyến nghị của chính hãng sản xuất.